Mobil menü ikon
Gyengénlátó Változat

Bölcsődei ellátás

Az Egyesített Bölcsődei Intézményhálózat feladata a bölcsődei ellátás keretében a három éven aluli gyermekek napközbeni ellátása, gondozása, valamint testi-szellemi fejlődését elősegítő nevelése.

Az intézmény a gyermekvédelmi alapellátás keretében biztosítja a családban nevelkedő három éven aluli gyermekek nappali felügyeletét, nevelését, gondozását, szükségleteinek kielégítését, foglalkoztatását, étkeztetését, harmonikus testi és szellemi fejlődésének segítését az életkori és egyéni sajátosságok figyelembevételével. A bölcsőde a gyermekvédelmi alapellátás keretében biztosítja a hat éven aluli, sajátos nevelési igényű, valamint a korai fejlesztésre és gondozásra jogosult gyermek nevelését, gondozását is. Az intézmény szabad férőhelyei függvényében családtámogató, gyermeknevelést segítő szolgáltatásokat - időszakos gyermekfelügyeletet, játszóházat - működtet, térítési díj ellenében.

A jelentkezés lakóhely szerinti körzethez nem kötött, egész évben folyamatos, de gyermeket csak a maximális férőhelyszám erejéig tudunk fogadni. Győr közigazgatási területén kívüli lakcímmel rendelkező gyermekek számára csak meghatározott létszámban tudunk ellátást nyújtani.

Minden év tavaszán előzetes igényfelmérést végzünk a várható gyermeklétszámról, ahol azon szülők jelentkezését várjuk, akik a következő nevelési évben szeretnének gyermekük számára bölcsődei ellátást igényelni. Ez a jelentkezés még nem jelent automatikus felvételt. Az elhelyezésről, a beszoktatás menetéről a tagbölcsődevezetők minden szülővel külön egyeztetnek.

 

Nyitva tartásunk: minden bölcsődénk 5.30 és 17.00 óra között tart nyitva. 

 

A bölcsődék nyári leállásáról a fenntartó dönt, amelynek dátumát minden év február 15-ig tesszük közzé a szülők részére. Az áthelyezett munkanapokról, valamint a munkaszüneti napokról mindig előre értesítjük a szülőket, igény szerint ügyeletet biztosítunk. Minden évben április 21. a Bölcsődék Napja, mely nevelés-gondozás nélküli munkanap. Ha ez a nap heti pihenőnapra vagy munkaszüneti napra esik, akkor az azt követő legközelebbi munkanapon kerül megtartásra a Bölcsődék Napja.

 

Bölcsődéinkben étkezési térítési díjat kell fizetni. A térítési díj napi négyszeri étkezést biztosít a gyermekek számára életkoruknak megfelelően, dietetikus-élelmezésvezető által összeállított étlap alapján. Saját főzőkonyháinkban készítjük az előírásoknak és az életkori szükségleteknek megfelelő ételeket. Ételallergiás gyermekek étkezését szakorvosi igazolás alapján tudjuk biztosítani.

 

A bölcsődei gyermekfelvétel rendje

 

A gyermekek napközbeni ellátásaként az életkornak megfelelő nappali felügyeletet, gondozást, nevelést, foglalkoztatást, és étkeztetést kell megszervezni azon gyermekek számára, akiknek szülei, törvényes képviselői  munkavégzésük - ideértve a gyermekgondozási díj, a gyermekgondozást segítő ellátás és a gyermeknevelési támogatás folyósítása melletti munkavégzést is -, munkaerő-piaci részvételt elősegítő programban, képzésben való részvételük, nappali rendszerű iskolai oktatásban, a nappali oktatás munkarendje szerint szervezett felnőttoktatásban, felsőoktatási intézményben nappali képzésben való részvételük, betegségük, vagy egyéb ok miatt napközbeni ellátásukról nem tudnak gondoskodni. Gyermekek napközbeni ellátásának igénybevételére jogosult az átmeneti gondozásban és az otthont nyújtó ellátásban részesülő gyermek is.

 

Egyéb ok miatt a gyermekek napközbeni ellátását különösen olyan gyermek számára kell biztosítani: 

- akinek fejlődése érdekében állandó napközbeni ellátásra van szüksége,

- akit egyedül álló, vagy időskorú személy nevel,

- akinek szülője, gondozója szociális helyzete miatt az ellátásáról nem tud gondoskodni.

 

A bölcsődei felvétel során előnyben kell részesíteni:

- ha a gyermek szülője, más törvényes képviselője a felvételi kérelem benyújtását követő 30 napon belül igazolja, hogy munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll:

- a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermeket,

- a három vagy több gyermeket nevelő családban élő gyermeket,

- az egyedülálló szülő által nevelt gyermeket, 

- a védelembe vett gyermeket.

 

A gyermek bölcsődébe történő felvételét a szülő hozzájárulásával a körzeti védőnő, a házi gyermekorvos, vagy háziorvos, a család- és gyermekjóléti szolgálat, és a gyámhatóság is kezdeményezheti. 

 

A bölcsődei ellátás keretében – ha e törvény kivételt nem tesz – a három éven aluli gyermekek napközbeni ellátását kell biztosítani. Bölcsődei ellátás keretében a sajátos nevelési igényű gyermek, valamint a korai fejlesztésre és gondozásra jogosult gyermek nevelése és gondozása is végezhető. A sajátos nevelési igényű, illetve korai fejlesztésre és gondozásra jogosult gyermek bölcsődei ellátása történhet a többi gyermekkel közös bölcsődei csoportban vagy speciális bölcsődei csoportban. Bölcsődei ellátás keretében a gyermek húszhetes korától 3 éves koráig nevelhető és gondozható. Ha a gyermek harmadik életévét betöltötte, de testi vagy értelmi fejlettségi szintje alapján még nem érett az óvodai nevelésre, és óvodai jelentkezését az orvos nem javasolja, bölcsődei ellátás keretében gondozható, nevelhető a gyermek negyedik életévének betöltését követő augusztus 31-éig.  A bölcsődei ellátásban a sajátos nevelési igényű gyermek annak az évnek az augusztus 31. napjáig vehet részt, amelyben a hatodik életévét betölti.
Egyéb esetben, ha a gyermek a harmadik életévét

- január 1-je és augusztus 31-e között tölti be, az adott év augusztus 31-éig,

-szeptember 1-je és december 31-e között tölti be, a következő év augusztus 31-éig, ha a szülő, törvényes képviselő nyilatkozik arról, hogy a gyermek napközbeni ellátását eddig az időpontig bölcsődei ellátás keretében kívánja megoldani.

 

A sajátos nevelési igényű gyermeket a bölcsődébe próbaidővel lehet felvenni, melynek legrövidebb időtartama három hónap. A próbaidő letelte után a gyermekkel közvetlenül foglalkozó kisgyermeknevelőből, gyógypedagógusból, bölcsőde vezetőjéből álló szakmai csoport az orvos véleményének figyelembe vételével dönt a gyermek további neveléséről, gondozásáról.

 

A bölcsődei ellátás igénybevétele kérelemre történik, melyet a gyermek törvényes képviselője nyújthat be a tagbölcsődék vezetőjéhez. 

 

Az igénybe vétel megkezdésekor az intézmény vezetője a törvényes képviselővel megállapodást köt.

 

Meg kell szüntetni annak a gyermeknek az ellátását, aki az orvos szakvéleménye alapján egészségi állapota miatt bölcsődében nem gondozható.

 

Működésünk feltételeit biztosító legfontosabb törvények, rendeletek


Törvények:

2003.évi CXXV. Törvény Az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról
1998. évi LXXXIV. Törvény A családok támogatásáról.
1997. évi XXXI. Törvény A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról.
2000. évi XCIII. Törvény A munkavédelemről
2001. évi III. törvény A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról
2002. évi XXXIII. Törvény A Közalkalmazottak jogállásáról
2003. évi XXII. Törvény A Munka Törvénykönyvéről

 

Rendeletek:

19/2017. (IX. 18.) EMMI rendelet Egyes miniszteri rendeleteknek a gyermekek napközbeni ellátásával, valamint az örökbefogadásra való felkészítéssel kapcsolatos módosításáról.

321/2009. (XII. 29.) Korm. Rendelet A szociális szolgáltatók és intézmények működésének engedélyezéséről és ellenőrzéséről.

78/2003. (XI. 27.) GKM rendelet a játszótéri eszközök biztonságosságáról.

1/2000. (I. 7.) SZCSM rendelet a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 1/2000. (I. 7.) SZCSM rendelet módosításáról.

257/2000. (XII. 26.) Korm. Rendelet a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek a szociális, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban történő végrehajtásáról.

24/1998. (IV. 29.) IKIM-NM együttes rendelet a gyermekjátékszerek biztonságossági követelményeiről, vizsgálatáról és tanúsításáról.

15/1998. (IV. 30.) NM rendelet a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről.

 

A bölcsődék működésének feltételeit biztosító törvények, jogszabályok, rendeletek, valamint módszertani levelek gyűjteményét megtalálhatják a www.magyarbolcsodek.hu oldalon.